Untitled 1
Agg. 18/03/2020 ore 02:16
<?php $t1 = fixupCondition($Currentsolardescription); NAC
0%
NAC (NA) 
NAC (NA)
0 km/h
da N
NA km/h (NA)
NA mm NA mm